Достава на писма

Основна достава

достава до поштенско сандаче или архива

Курирски услуги и експресна достава

достава истиот ден во рок од 3 часа од преземањето на пратката (*Ова важи само за Скопје)
Лична достава

достава на сензитивни документи во согласност со специфични закони (тужби, покани за суд, рочишта итн.)

Достава на препорачани писма
  • Со повратница
  • Без повратница
Достава на документи во согласност со специфични рокови и курирска достава
  • Тендери
  • курирска достава
Достава меѓу компании

достава меѓу соодветни канцеларии или вработени во компаниите